UAB „Kvadratu LT“ atsakingai saugo Jūsų privatumą. Ši Privatumo politika aprašo, kokią asmeninę informaciją mes renkame ir kaip mes ją naudojame.

Mūsų pagrindinis tikslas renkant Jūsų asmeninę informaciją yra suteikti Jums sklandžią, efektyvią ir asmeninius poreikius tenkinančią patirtį, kol Jūs naudojatės mūsų elektronine parduotuve. Tai leidžia mums teikti informaciją ir atlikti funkcijas, kurios labiausiai atitinka Jūsų poreikius ir padeda pritaikyti mūsų paslaugas taip, kad jos būtų lengviau ir greičiau suprantamos.

I. BENDROS NUOSTATOS

1.1. Ši Privatumo politika yra skirta užtikrinti, kad Įmonė vykdydama savo veiklą laikytųsi Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo ir kitų galiojančių teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų apsaugą, taip pat kompetentingų institucijų nurodymų.
1.2. Privatumo politika numato pagrindines Asmens duomenų rinkimo, kaupimo ir tvarkymo Taisyklės naudojantis mūsų siūlomomis Paslaugomis/ Prekėmis. Privatumo politika skirta apsaugoti ir ginti įmonės svetainės ir kitų nuotolinių prieigų Naudotojo Asmens duomenis nuo neteisėto naudojimo.

 

II. ASMENS DUOMENŲ TEIKIMAS, TVARKYMO TEISINIAI PAGRINDAI IR TIKSLAI

2.1. Informaciją, kuri yra renkama apie Naudotojus, priklauso nuo jiems teikiamų paslaugų ir nuo to, kokią informaciją jie pateikia naudojantis svetainės ir kitų nuotolinių prieigų paslaugomis. Naudotojo asmens duomenys yra gaunami šiais būdais:
2.1.1. pateikiami atliekant svetainės ir kitų nuotolinių prieigų veiksmus (kontaktuojant su įmonės personalu, perkant prekes ir kt.);
2.1.2. generuojami automatiškai, kiek tai numato galiojantys teisės aktai (lankantis interneto svetainėje);
2.1.3. gaunami iš trečiųjų asmenų ir/ar viešai prieinamų šaltinių, kiek tai numato galiojantys teisės aktai.
2.2. Naudotojas gali atlikti pirkimo veiksmus Svetainėje neatlikęs registracijos. Iš Naudotojo reikalaujama pateikti tik elektroninio pašto adresą į kurį bus siunčiamos nusipirktos prekės. Naudotojas yra atsakingas už pateiktų duomenų tikslumą.
2.3. Įmonė renka ir tvarko Naudotojo asmens duomenis remiantis asmens duomenų apsaugą reglamentuojančiuose teisės aktuose apibrėžtais teisėtais pagrindais:
2.3.1. kai tvarkyti asmens duomenis Įmonę įpareigoja galiojantys teisės aktai;
2.3.2. siekiant sudaryti ir/ar vykdant su Naudotoju sudarytą sutartį;
2.3.3. Naudotojo sutikimu;
2.3.4. dėl Įmonės teisėtų interesų, kai Naudotojo privatūs interesai nėra svarbesni.
2.4. Įmonė tvarko asmens duomenis šiais tikslais:
2.4.1. Paslaugų teikimo, kliento mokumo įvertinimo ir kredito rizikos valdymo, pažeistų Įmonės teisių gynimo;
2.4.2. tinkamam paslaugų teikimui, paslaugų kokybės užtikrinimui;
2.5. Įmonė gali perduoti Naudotojo asmens duomenis:
2.5.1. duomenų tvarkytojams (paslaugų teikėjams), kurie teikia paslaugas ir tvarko Naudotojo asmens duomenis Įmonės, kaip duomenų valdytojo, vardu (pvz. IT paslaugų teikėjai, auditoriai, reklamos agentūros ir pan.);
2.5.2. kitiems tretiesiems asmenims, kai to reikalaujama pagal galiojančius teisės aktus arba kai tai yra būtina siekiant apsaugoti Įmonės teisėtus interesus (pvz. teismai, valdžios ir teisėsaugos institucijos ir pan.).

 

III. ASMENS DUOMENŲ NAUDOJIMO IR SAUGOJIMO TVARKA

3.1. Naudotojas suteikia teisę Įmonei rinkti, valdyti, tvarkyti ir saugoti Naudotojo Asmens duomenis tokia apimtimi ir tokiais tikslais, kaip numatyta Privatumo politikoje ir kituose Įmonės dokumentuose.
3.2. Įmonė saugo Naudotojų asmens duomenis tiek, kiek reikia nustatytam tikslui pasiekti. Pasiekus nustatytą tikslą, Naudotojų asmens duomenys ištrinami, išskyrus tuos atvejus, kai galiojantys teisės aktai įpareigoja Įmonę saugoti asmens duomenis šiuose teisės aktuose nustatytą terminą. Pasibaigus šiam terminui, asmens duomenys ištrinami taip, kad jų negalima būtų atgaminti.
3.3. Įmonė vidinių organizacinių ir techninių priemonių pagalba užtikrina, kad Naudotojo pateikiami Svetainėje Asmens duomenys bus apsaugoti nuo bet kokių neteisėtų veiksmų: neteisėto Asmens duomenų pakeitimo, atskleidimo ar sunaikinimo, asmens tapatybės vagystės, sukčiavimo.
3.4. Naudotojas įsipareigoja ir privalo jokiems kitiems tretiesiems asmenims neatskleisti Asmens duomenų nei apie save, nei apie trečiuosius asmenis, jeigu tokie trečiųjų asmenų Asmens duomenys jam tapo prieinami Svetainėje, ir iš karto apie matomus pažeidimus informuoti Įmonę.

 

IV. ASMENS DUOMENŲ SUBJEKTŲ TEISIŲ ĮGYVENDINIMAS

4.1. Naudotojas, kurio Asmens duomenis tvarko Įmonė, turi šias teises:
4.1.1. žinoti (būti informuotas) apie savo duomenų tvarkymą;
4.1.2. susipažinti su savo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi;
4.1.3. reikalauti ištaisyti, sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti tvarkymą, išskyrus kai Asmens duomenys reikalingi Įmonės veiklai užtikrinti;
4.1.4. reikalauti nutraukti Asmens duomenų tvarkymo, saugojimo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų įstatymų nuostatų;
4.1.5. nesutikti, kad būtų tvarkomi jo Asmens duomenys.4.2. Visos nurodytos Asmens duomenų subjektų teisės bus įgyvendintos prieš tai nustačius ir patikrinus asmens, kuris kreipiasi, tapatybę.
4.3. Įmonė gali nesudaryti Naudotojui sąlygų įgyvendinti aukščiau nurodytų asmens duomenų subjektų teisių, kai galiojančių teisės aktų numatytais atvejais reikia užtikrinti nusikaltimų, tarnybinės ar profesinės etikos pažeidimų prevenciją, tyrimą ir nustatymą, taip pat duomenų subjekto ar kitų asmenų teisių ir laisvių apsaugą.
4.4. Bet kokį prašymą ar nurodymą, susijusį su Asmens duomenų tvarkymu, Naudotojas turi pateikti Įmonei raštu vienu iš šių būdų:
4.4.1. įteikdamas tokį prašymą ar nurodymą tiesiogiai adresu: Technikos g. 18G, Kaunas
4.4.2. išsiųsdamas tokį prašymą ar nurodymą elektroninio pašto adresu info@kvadratu.lt
4.5. Įmonė, gavusi tokį Naudotojo prašymą ar nurodymą, ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų pateikia Naudotojui atsakymą bei atlieka prašyme nurodytus veiksmus ar atsisako juos atlikti. Atsakymas į Naudotojo prašymą turi būti pateiktas raštu.

 

V. INTELEKTINĖ NUOSAVYBĖ

5.1. Visos intelektinės nuosavybės teisės Svetainėje, pateiktos Naudotojui, lieka Įmonės nuosavybe ir yra apsaugotos autorinių teisių įstatymų ir sutarčių visame pasaulyje. Visos šios teisės yra apsaugotos Įmonės licencijų.
5.2. Naudotojas gali kaupti, spausdinti ar pateikti turinį tik savo asmeniniam naudojimui. Naudotojas neturi teisių jokia forma publikuoti, manipuliuoti, platinti ar kitaip redaguoti turinio ar pateiktos medžiagos komerciniams ar su asmeniniu naudojimu nesusijusiems tikslams.
5.3. Svetainėje pardavinėjami teisinių dokumentų šablonai yra Įmonės intelektualinė nuosavybė.

 

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

6.1. Privatumo politika yra atnaujintos 2021m. Vasario 9 d. Įmonė pasilieka teisę bet kada peržiūrėti ir keisti Privatumo politikos taisykles. Pakeitimai įsigalioja iš karto po jų paskelbimo Svetainėje.

Iškilus klausimams kreipkitės telefonu telefonu +370 620 32788; +370 686 28989 arba el. paštu info@kvadratu.lt

Kontaktai

info@kvadratu.lt

Technikos g. 18G, 51211 Kaunas

+370 620 32788
+370 686 28989